Aktuality

Schůze Fóra cestovního ruchu 7. září 2016

Schůze Fóra cestovního ruchu 7. září 2016

24.9.2016

Členská schůzce FCR se uskutečnila 7. září 2016 od 9 hodin v hotelu Kampa na adrese Všehrdova 16, Praha 1.

Český spolek horských průvodců zastupoval člen výboru FCR a předseda ČSHP Michal Lollok.

Informace ze zápisu:

1. Jednání členské schůze zahájil předseda Fóra, pan Viliam Sivek, který byl pověřen řízením členské schůze Fóra CR jako předsedající. Pan Sivek konstatoval, že jednání členské schůze bylo řádně svoláno výborem pozvánkou a podle listiny přítomných, kterou jako svolatel ověřil přítomnost členů.

Přítomni: Členové: Viliam Sivek, Martin Plachý, Pavel Hlaváč, Michal Lollok, Bohumil Starý, Stanislav Voleman, Michal Vávra, Pavel Klapuš, Kamil Schaumann, Zdenka Nosková, Pavel Košnar, Miroslav Kubec. Partneři: Hana Maierová, Eva Hornová, Dan Jiránek, Zuzana Vojtová, Michaela Severová, Václav Pošmurný Omluvena: Eva Mištinová

Zdůraznil, že jsou přítomni všichni členové zapsaní v listině přítomných a nikdo se nevzdálí v průběhu jednotlivých hlasování. Přítomní byli seznámeni s programem, dle kterého bude probíhat jednání.

V rámci prvního bodu jednání navrhl zvolit následující orgány členské schůze

  • zapisovatel: Martina Košlíková
  • skrutátor: Zdenka Nosková
  • ověřovatel zápisu: Pavel Hlaváč

Po té předseda nechal o návrhu hlasovat s tím, že upozornil, že hlasování bude veřejné a k přijetí návrhu postačuje většina přítomných členů a o každém usnesení bude hlasováno samostatně.

Po sečtení hlasů vyhlásil výsledky hlasování s tím, že návrh byl přijat takto:

  • zapisovatel: Martina Košlíková pro 12, zdržel se 0, proti 0
  • skrutátor: Zdenka Nosková pro 11, zdržel se 1, proti 0
  • ověřovatelé zápisu: Pavel Hlaváč pro 11, zdržel se 1, proti 0

2. V rámci druhého bodu jednání byl představen nový člen Fóra cestovního ruchu – Asociace kuchařů a cukrářů ČR, zastoupená prezidentem Miroslavem Kubcem, který následně představil své profesní sdružení a jejich vizi v oblasti cestovního ruchu. AKC ČR navazuje na historickou tradici, zabývá se gastronomií i v jejích širších souvislostech a podporuje veškeré formy spolupráce, které vedou k naplňování jejích hlavních cílů. Mimo jiné organizuje pro své členy i veřejnost gastronomické akce -odborné přednášky, semináře a tréninky, celonárodní soutěže i soutěže s mezinárodní účastní, výstavy i další kulturní akce. Služby významného profesního sdružení využívá více jak 800 členů a partnerů, a to zejména v oblasti vzdělávání v gastronomii. Dále připravují vzdělávací programy pro školy. AKC ČR je členem WACS – Světové federace kuchařských sdružení, takže rozvíjí aktivní činnost i v zahraničí. Současně informoval o reprezentaci dvou národních týmů na IKA – Culinary Olympics 2016 v německém Erfurtu ve dnech 22. až 25. října 2016. Soutěžní týmy představí gastronomii na téma Karel IV. a budou tak Českou republiku prezentovat v tématu letošního roku.

3. V rámci třetího bodu jednání proběhla kontrola úkolů z předešlé členské schůze

a) registrace značky Fórum CR u Úřadu průmyslového vlastnictví – úkol trvá. Předseda navrhl zaslat druhou žádost na agenturu CzechTourism a MMR ohledně souhlasu registrace značky FCR ČR i na služby, které má agentura již registrované pod značkou FCR. Zároveň informoval, že se již provádí registrace na služeb, které nejsou duplicitní. Po té předseda nechal o návrhu hlasovat s tím, že upozornil, že hlasování bude veřejné a k přijetí návrhu postačuje většina přítomných členů: Po sečtení hlasů vyhlásil výsledky hlasování s tím, že návrh byl přijat takto: Zaslat žádost o souhlasné stanovisko CzT: pro 12, zdržel se 0, proti 0

b) Komunikační strategie Fóra cestovního ruchu – úkol trvá. Bude zaslána členům během září 2016. Pověřena Eva Mištinová.

c) Český systém kvality služeb – FCR ČR již naplnilo objednávku uzavřenou s agenturou CzechTourism ohledně poradenství ve věci ČSKS. Následně předseda informoval o dopise paní NM Dostálové ve věci jmenování zástupce FCR ČR do nově vzniklé Rady kvality a certifikace ČSKS. Kdy FCR reagovalo na výzvu žádostí o zaslání Směrnice, která má upravovat fungování Rady, a o rovnováhu hlasů pro FCR s ohledem na počet zastupujících technických předpokladů kvality. Tento požadavek byl ze strany NM pro FCR přislíben. Pokud nebude zajištěna rovnováha hlasů mezi FCR a ostatními subjekty, budou Asociace zapojené v ČSKS požadovat každá svého zástupce.

d) Žádost na MMR ohledně harmonogramu a informací k Národnímu programu podpory cestovního ruchu byla odeslána. V současné době příslib, že by daný program měl být vyhlášen do 1 měsíce a jeho čerpání posunuto i do příštího roku.

e) Spolupráce FCR se Svazem obchodu a cestovního ruchu v zájmu jednotného konsensu v cestovním ruchu: bylo dojednáno společné jednání na 12. září 2016 za přítomnosti předsedy a místopředsedů. Současně byla dojednána možnost uzavření Memoranda o spolupráci mezi FCR a SOCR. Návrh na znění memoranda byl zaslán představitelům SOCR.

f) Zaslat návrhy o předmět podpory v rámci výzvy pro neziskové organizace: úkol splněn.

4. V rámci čtvrtého bodu členské schůze FCR předseda přivítal paní Jaroslavu Pokornou Jermanovou, místopředsedkyni poslanecké sněmovny a současně kandidátku na post hejtmanky, která poděkovala za možnost vzájemného setkání s významnými profesními sdruženími a partnery v oblasti cestovního ruchu a představila svou vizi rozvoje v této oblasti. Během tohoto bloku došlo k vzájemné aktivní diskuzi se členy a partnery, kteří představili problematiku CR a možné návrhy řešení situace.

5. V rámci pátého bodu členské schůze FCR předseda informoval přítomné o zasedání Rady pro strategii agentury CzechTourism ze dne 19. července 2016. Materiál připomínek a poznatků ze zasedání byl členům FCR a i partnerům rozeslán bezprostředně po jednání. Všichni přítomní vyjádřili mj. souhlas s postojem a poznatky předsedy FCR, člena Rady pro strategii, a zároveň nespokojenost s přípravou Marketingového plánu 2017 a také s navrhovanými tématy pro další roky.

6. V rámci šestého bodu členské schůze informoval předseda a paní Z. Nosková o jednáních v oblasti podpory a rozvoje venkovské turistiky. V současné době Z. Nosková zpracovává Analyticko-koncepční studii v oblasti rozvoje venkovské turistiky i s ohledem na přístup k v.t. v zahraničí. Současně informovala o podepsání Memoranda na rozvoji agroturistiky v ČR s MZ dne 26. srpna 2016 a dále o dohodě o spolupráci s Národní sítí MAS. Na závěr byl přednesen záměr o nové klasifikaci pro ubytování v soukromí, který je právě revidován ve spolupráci s Kamilem Schaumannem a Martinou Košlíkovou.

7. V rámci sedmého bodu předseda informoval o krajských volbách a zapracování témat CR z materiálu FCR „FCR doporučuje témata pro volby do krajských zastupitelstev 2016 za cestovní ruch“ do jednotné analýzy pro členy a partnery. Předseda pověřil Martinu Košlíkovou k dopracování analýzy a k jejímu následnému rozeslání. Termín do konce září 2016.

8. V rámci předposledního bodu předseda vyzval členy k diskuzi.

a) Do diskuze se zapojil Pavel Hlaváč, který navázal na představení Asociace charterových plavidel a podal návrh o hlasování pro možné uzavření memoranda o spolupráci. Po té předseda nechal o návrhu hlasovat s tím, že upozornil, že hlasování bude veřejné a k přijetí návrhu postačuje většina přítomných členů: Po sečtení hlasů vyhlásil výsledky hlasování s tím, že návrh byl přijat takto: – Uzavřít s asociací Memorandum o spolupráci: pro 13, zdržel se 0, proti 0

b) Dále byla otevřena diskuze k současné problematice cestovního ruchu. Všichni účastníci jednání vyjádřili hlubokou nespokojenost s úrovní řízení cestovního ruchu a se způsobem komunikace MMR i CzT. Široce byl diskutován způsob jednání pracovníků státní správy, chaotické řízení cestovního ruchu, velmi omezený dialog s veřejnou správou, podnikateli a profesními sdruženími. Mj. přítomní vyjádřili vysokou míru znepokojení nad přípravou Národního programu podpory cestovního ruchu, a to i s ohledem na zadržení financí na vybraných krajích pro oblast cestovního ruchu. Dále vyjádřili rozhořčení např. nad Marketingovým plánem agentury CzT na období 2017, ale i nad připravovanými tématy pro další roky propagace.

Po vzájemné diskuzi se na závěr všichni přítomní shodli na aroganci moci ze strany MMR a CzT a na odtržení podnikatelů a odborníků z oblasti CR od těchto orgánů, jejichž výsledkem je posléze nekoncepční a chaotická práce, odmítání diskuze a materiály neodpovídající potřebám CR. S ohledem na hlubokou nespokojenost všichni přítomní odsouhlasili napsání oficiálního dopisu obsahující problematiku, o které se mezi členy i partnery široce diskutovalo. Tento dopis, adresovaný předsedovi vlády, byl na závěr členské schůze přítomnými společně vypracován a za souhlasu členů a partnerů podepsán.

Kompletní zápis z členské schůze ke stažení zde.

Zdroj: FCR ČR a archiv Michala Lolloka

Další aktuality

Petice: Zachovejme svobodu pohybu v lesích

Petice: Zachovejme svobodu pohybu v lesích

31.5.2024

Členové strany Zelených připravili petici Zachovejme svobodu pohybu v lesích.

Celá aktualita
Návštěvnický limit na hoře Fudži v Japonsku

Návštěvnický limit na hoře Fudži v Japonsku

30.5.2024

Japonsko zavádí na posvátné hoře Fudži návštěvnický limit, aby nedocházelo k hromadění návštěvníků a ohrožení bezpečnosti turistů.

Celá aktualita

Všechny aktuality