Zkouška profesní kvalifikace

Základní informace

Český spolek horských průvodců vypisuje zkoušky profesní kvalifikace PK 65–020-M Horský průvodce dle zákona č. 179/2006 Sb o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání po jejímž úspěšném složení můžete požádat o vydání živnostenského oprávnění pro horskou průvodcovskou činnost.

PŘED ZAHÁJENÍM ZKOUŠKY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT TYTO DOKLADY:

  1. občanský průkaz (cestovní pas)
  2. potvrzení odsportovního lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu průvodcovské činnosti horské v rozsahu profesníkvalifikace (viz. „zdravotní podmínky“ povolání v Národní soustavě povolání – http://katalog.nsp.cz/…/102630.html),
  3. řádné zdravotní a úrazové pojištění kryjící rizika pohybu v horách.

Na začátku zkoušky proběhne seznámení s BOZP a PO v místě zkoušky. Seznámení podepíšete do školícího protokolu.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY – OKRUH HODNOCENÍ: dovednosti a techniky definované:

VÝSTUP HODNOCENÍ:

  • Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence.
  • Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil.
  • Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.
  • V případě úspěšného složení zkoušky je výstupem – certifikát profesní kvalifikace Horský průvodce (kód: 65–020-M)

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

CENA ZKOUŠKY:

  • 8000 Kč – osoba
  • 6000 Kč – aktivní člen/účastník vzdělání ČSHP
  • cena nezahrnuje dopravu, ubytování a stravu

TERMÍNY:

Rok 2022: 08.-11.12.2022 Rok 2023: termíny vypsány a sděleny na vyžádání

PŘIHLÁŠENÍ: